Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Báo Nhân Dân: Lạng Sơn chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp

Ðể chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa có Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tuân thủ nghiêm các nguyên tắc của Ðảng trong công tác cán bộ; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ làm công tác tham mưu về tổ chức, cán bộ, không để xảy ra tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, 'tư duy nhiệm kỳ', 'lợi ích nhóm'…

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41989802-lang-son-chuan-bi-tot-nhan-su-dai-hoi-dang-bo-cac-cap.html

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Ðảng, Nhà nước và quy định của cấp ủy các cấp về công tác cán bộ. Việc quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu, điều động, luân chuyển và thực hiện chính sách đối với cán bộ phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, chế độ, chính sách đúng quy định hiện hành. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, nhất là những nơi sắp xếp lại đơn vị hành chính phải gắn chặt với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực hiện tinh giản biên chế theo nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia tích cực vào quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và trong sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là giám sát, phản biện, tham gia ý kiến về tổ chức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, sắp xếp và tổ chức bộ máy theo quy định của Trung ương, của tỉnh, kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm.

* Những năm qua, công tác củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSÐ) và đảng viên ở cơ sở được các cấp ủy tỉnh Ðiện Biên tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tạo chuyển biến quan trọng. Nhiều đảng bộ phân công cấp ủy viên và bố trí đảng viên là người địa phương đang công tác tại cơ quan xã, có kinh nghiệm về xây dựng Ðảng, chuyển chính thức về sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản làm hạt nhân, xây dựng lực lượng nòng cốt, giúp địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị. Các đảng bộ cơ sở hướng mạnh về thôn, bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ; chú trọng quy hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên là người tại chỗ, người dân tộc thiểu số ở thôn, bản chưa có đảng viên, chưa có tổ chức đảng. Nhờ đó, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã "xóa" được 88 thôn, bản chưa có đảng viên và 192 thôn, bản, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng; kết nạp 8.292 đảng viên. Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo, kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng, đã giảm từ 650 tổ chức đảng còn 628 tổ chức đảng.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSÐ, nhất là những nơi tổ chức đảng yếu kém. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng đồng bộ với sắp xếp tổ chức bộ máy; xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên ở những thôn, bản chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên. Xây dựng đội ngũ đảng viên "vừa hồng, vừa chuyên". Tăng cường công tác quản lý, phát triển đảng viên, sàng lọc đảng viên; kiên quyết đưa ra khỏi Ðảng những đảng viên không đủ tư cách.

PV và TTXVN

Tìm kiếm:✨

  • Đảng bộ các cấp, Tỉnh ủy Lạng Sơn, Nể nang, Cấp ủy, Lạng Sơn, Ðiện Biên, Đại hội, Nêu gương, Đảng viên, Cấp ủy viên, Chi bộ, Đảng bộ, Tham gia ý kiến, Đủ tư cách, Né tránh, Bộ máy, Kiện toàn tổ chức, Đề bạt, Gắn chặt, Làm công tác